Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin pracowni multimedialnej

Treść

Regulamin pracowni multimedialnej

 1.Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

4. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

5.Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie ( imię, nazwisko, klasę, datę, stanowisko, godziny korzystania).

6. W pracowni obowiązuje cisza.

7.Sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem zarządza administrator.

8.Należy szanować sprzęt komputerowy i zawsze zostawiać po sobie porządek na stanowisku komputerowym.

9.O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.

10. Z Internetu wolno korzystać w zakresie określonym przez nauczyciela.

11.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejących programowaniach i ustawieniach systemu bez zgody nauczyciela.

12. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

13.Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi –bibliotekarzowi.

14.Nie wolno otwierać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami.

15.Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, nauczyciel –bibliotekarz może udzielić pomocy w miarę możliwości.

16. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi-bibliotekarzowi.

17.Za wszelkie uszkodzenia komputera odpowiada osoba użytkująca dany komputer.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19.Niestosowanie się do powyższych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

2081731