Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

System oceniania z fizyki

Treść

I Zasady systemu oceniania

1.Ocenianie pracy uczniów odbywa się na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów, kartkówek,odpowiedzi ustnych, prac domowych oraz aktywności uczniów na lekcji.

2.Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej (teoria + zadania lub testy, w stosunku

ilościowym określonym przez nauczyciela w chwili zapowiadania sprawdzianu).

3. Oceny ze sprawdzianów stanowią najważniejsza część składowa oceny semestralnej (rocznej).

4. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Każda ocenę ze sprawdzianu można poprawić tylko raz!

6. Poprawę można napisać po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem na lekcji fizyki lub w

innym terminie.

7. Uczeń przyłapany na ściąganiu na sprawdzianie traci prawo do poprawy w formie pisemnej.

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych powinien go napisać w terminie nie

przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż 1 tydzień.

9. Jeżeli nieobecność ucznia jest tylko w dniu lekcji fizyki, pisze sprawdzian na następnej lekcji.

10. Możliwe są kartkówki z 3 ostatnich lekcji, intensywność zależy od

zapotrzebowania klasy na tego typu sprawdzanie wiadomości.

11. Kartkówki nie są zapowiadane i przeprowadzane z 3 ostatnich lekcji oraz nie można ich

Poprawiać

12. Poza kolejnością „prawo” do odpowiedzi nabywa osoba która w sposób szczególny rozmawia na

lekcji przeszkadzając w jej prowadzeniu

13. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego

14. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania do lekcji.

Wyjątek stanowią zapowiedziane lekcje powtórzeniowe i sprawdziany.

15. Przez nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną.

16. Uczeń może otrzymać ocenę dodatkowa za udział w konkursach, olimpiadach fizycznych, udział

w projektach badawczych

 

 

II. Kryteria oceniania

 1. Wymagania KONIECZNE na ocenę dopuszczającą obejmują elementy treści nauczania:

  1. niezbędne w uczeniu się przedmiotu

  2. potrzebne w życiu

  3. potrafi posługiwać się językiem fizyki (zna i rozróżnia podstawowe pojęcia fizyki obiekty i zjawiska fizyczne, wielkości fizyczne i jednostki miary)

  4. potrafi podać definicje wielkości fizycznych, treści praw i zasad fizyki

  5. rozpoznaje, nazywa i potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w otaczającym go świecie

  6. potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudnośc.

 2. Wymagania PODSTAWOWE na ocenę dostateczną obejmują elementy treści nauczania:

  1. najważniejsze w uczeniu się przedmiotu

  2. często występujące w programie nauczania fizyki

  3. określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.

  4. rozumie czytany tekst (np. w podręczniku) i potrafi zwięźle wypowiedzieć się na jego temat

  5. potrafi przedstawić prawa i zasady fizyki w postaci słownej, analitycznej (wzór) i graficznej (wykres)

  6. potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązywać proste zadania i wykonywać proste doświadczenia

  7. formułuje proste wnioski na podstawie obserwowanych eksperymentów fizycznych

  8. jest w stanie samodzielnie uzupełnić braki w wiadomościach.

 3. Wymagania ROZSZERZAJĄCE na ocenę dobrą obejmują elementy treści nauczania:

  1. istotne w strukturze przedmiotu

  2. bardziej złożone, mniej przystępne niż podstawowe

  3. wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych oraz bardziej złożonych

  4. przydatne w uczeniu się innych przedmiotów (np. chemii, techniki, biologii, itp.)

  5. prawidłowo posługuje się językiem fizyki

  6. potrafi analizować czytany tekst, selekcjonować wiedzę w nim zawartą oraz przetwarzać uzyskane informacje

  7. potrafi analizować (graficznie przedstawiać wyniki pomiarów, sporządzać wykresy, ustalać zależności funkcyjne między wielkościami fizycznymi) wyniki obserwacji i doświadczeń fizycznych

  8. potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania typowych zadań i doświadczeń fizycznych.

 4. Wymagania DOPEŁNIAJĄCE na ocenę bardzo dobrą obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści:

  1. umożliwiające pełne opanowanie programu nauczania

  2. wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach mniej typowych i złożonych

  3. wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi

  4. potrafi planować i wykonać proste doświadczenia fizyczne w celu sprawdzenia słuszności praw i zasad fizyki

  5. potrafi przewidzieć i wyjaśniać przebieg zjawiska przyrody, zasadę działania urządzeń technicznych oraz efekty eksperymentów w oparciu o znane teorie fizyczne

  6. potrafi wykorzystać modele teoretyczne do wyjaśniania właściwości ciał, zjawisk fizycznych oraz praw i zasad fizyki

  7. samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe

  8. krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji - telewizji, internetu, literatury popularnonaukowej, itp. 

 5. Wymagania WYKRACZAJĄCE na ocenę celującą obejmują treści:

  1. wychodzące poza obowiązujący program nauczania

  2. stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia

  3. wynikające z indywidualnych zainteresowań

  4. potrafi rozwiązywać nietypowe i trudne zadania ilościowe, jakościowe i doświadczalne

  5. rozwija własne zainteresowania fizyką

  6. współpracuje z nauczycielem przedmiotu w przygotowaniu zajęć opartych na rozwiązywaniu sytuacji problemowych (np. przygotowywanie układów eksperymentalnych)

  7. osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach, itp.

 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  1. nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne dla dalszego procesu kształcenia

  2. nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych

  3. nie potrafi wykonać prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela

  4. nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy.

 

III. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz realizacji zadań praktycznych

 Wypowiedzi ustne:

Mówienie zgodnie z tematem.

Precyzyjne i jasne formułowanie myśli.

Trafne posługiwanie się pojęciami i językiem fizyki.

Prawidłowe wyrażanie własnych spostrzeżeń i poglądów.

Prace pisemne:

Sprawdziany (w tym testy dydaktyczne):

Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie według następującej skali:

zadanie dodatkowe celujący

100% - 91% bardzo dobry

90% - 75% dobry

74% - 50% dostateczny

49% - 31% dopuszczający

30% - 0% niedostateczny

 

 

2082644