Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Informacje o projekcie

Treść

Regulamin uczestnictwa uczniów/ słuchaczy/ nauczycieli w projekcie

 

„Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”

 

Beneficjent: Powiat Gorlicki

 

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

38 – 300 Gorlice, ul. Niepodległości 5

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”,

 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”,

 3. Realizatorze – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach,

 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół powołany przez kierownika.

 5. Protokole – należy przez to rozumieć zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia, uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków,

 6. Rekrutacji uzupełniającej – należy przez to rozumieć wpisanie przez asystenta ds. rekrutacji najwyżej klasyfikowanego ucznia/słuchacza/nauczyciela z listy rezerwowej na listę zakwalifikowanych do danej formy wsparcia,

 7. Bloki I – należy przez to rozumieć kursy podnoszące kwalifikacje tj.: kurs prawa jazdy kat B, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs Autocad, kurs ECDL Web Editing, Kurs ECDL Profile, kurs ECDL Standard, kurs na uprawnienia różnego typu (wymiana LPG + boczne + wózki z unoszona kabiną + wózki do wąskich korytarzy), kurs barmański,

 8. Bloku II – należy przez to rozumieć kurs carvingu, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs sommelier ski, kurs obsługi kelnerskiej gości hotelowych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs produkcji pralin i czekoladek, kurs kuchnie świata oraz nowoczesne trendy w gastronomii, kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos, kurs Archicad, szkolenie za zakresu obsługi systemu zarządzania pracami kameralnymi oraz tworzenia map MK20000, szkolenia w zakresie pomiarów satelitarnych GNSS GPS i GLONASS,

 9. Bloku III – należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych tj. zajęcia w zakresie kwalifikacji: B.16, B.30, B.33, B.05, B.07, T.09, T.10, T.06, T.15, T.11, T.12, zajęcia z j. angielskiego zawodowego, zajęcia z j. niemieckiego zawodowego, zajęcia komputerowe w zawodach: technik żywienia i usług gastronomiczny, technik hotelarstwa, kelner,

 10. Bloku IV – należy przez to rozumieć zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (indywidualne i grupowe),

 11. Bloku V – należy przez to rozumieć staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium,

 12. Bloku VI – należy przez to rozumieć dokształcania/doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. studia podyplomowe w zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł energii, obsługi konsumenta, gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 30.09.2020 r.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

 

§ 3

Zakres wsparcia

 1. W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do uczniów/słuchaczy:

1) Kursy podnoszące kwalifikacje tj. kurs prawa jazdy kat B., kurs operatora koparko – ładowarki, kurs Autocad, kurs ECDL Web Editing, Kurs ECDL Profile, Kurs ECDL Standard, Kurs Autocad, kurs na uprawnienia różnego typu, kurs SEP, kurs barmański,

2) Kursy podnosząca kompetencje tj. kurs carvingu, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs sommelier ski, kurs obsługi kelnerskiej gości hotelowych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs produkcji pralin i czekoladek, kurs kuchnie świata oraz nowoczesne trendy w gastronomii, kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos, kurs Archicad, szkolenie za zakresu obsługi systemu zarządzania pracami kameralnymi oraz tworzenia map MK20000, szkolenia w zakresie pomiarów satelitarnych GNSS GPS i GLONASS,

3) Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych tj. zajęcia w zakresie kwalifikacji: B.16, B.30, B.33, B.05, B.07, T.09, T.10, T.06, T.15, T.11, T.12, zajęcia z j. angielskiego zawodowego,.zajęcia z j. niemieckiego zawodowego, zajęcia komputerowe w zawodach: technik żywienia i usług gastronomiczny, technik hotelarstwa, kelner,

4) zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (grupowe oraz indywidualne),

5) staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium,

 1. W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do nauczycieli:

1) studia podyplomowe w zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł energii, obsługi konsumenta, gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki.

 1. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez asystenta merytorycznego ds. rekrutacji i umieszczonego przez niego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej realizatora projektu.

 2. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

§ 4

 

Zasady rekrutacji

 

 

 

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

1) osoba posiada:

- status ucznia/słuchacza szkoły lub placówki kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Gorlickiego, Subregionu Sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego, kształcącej w branży budowlanej oraz turystyczno - gastronomicznej

lub

- status nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, w tym nauczyciela j. obcego zawodowego oraz nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branży budowlanej oraz turystyczno – gastronomicznej, zatrudnionego w ZSZ w Gorlicach

2) uczeń/słuchacz/nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia;

3) uczeń/słuchacz/nauczyciel może zostać zakwalifikowany do projektu po jego zgłoszeniu się na daną formę wsparcia wyrażonym w formie pisemnej na ankiecie/formularzu zgłoszeniowym dostarczonym do asystenta merytorycznego ds. rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczeniu zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Osoby niepełnosprawne będą mogły dostarczyć niezbędne dokumenty również drogą pocztową lub przez osobę trzecią.

4) uczeń/słuchacz/nauczyciel deklaruje przestrzeganie wymagań określonych w § 6 pkt. 3;

5) uczeń/słuchacz/nauczyciel zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia,

6) uczeń/słuchacz/nauczyciel został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kryteria rekrutacji ustalone w niniejszym regulaminie

 1. W pierwszej kolejności do projektu rekrutowani będą uczniowie/słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego prowadzących kształcenia w branży budowlanej oraz turystyczno - gastronomicznej z terenu Powiatu Gorlickiego. W przypadku powstania wolnych miejsc o udział w projekcie będą mogli ubiegać się również uczniowie /słuchacze z pozostałych szkół/placówek kształcących w w/w branżach z terenu subregionu sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego.

 2. W formach wsparcia należących do bloku I oraz II będą mogły uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 3. W kursach/szkoleniach należących do bloku I i II (za wyjątkiem kursów interdyscyplinarnych tj. kurs prawa jazdy ka B, kurs ECDL Web Editing, Kurs ECDL Profile, Kurs ECDL Standard)) uczestniczyć mogą uczniowie/słuchacze, dla których danych kurs stanowi uzupełnienie bądź rozwinięcie kwalifikacji zawodowych. Lista kursów/szkoleń wraz z przyporządkowaniem zawodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 4. Formy wsparcia oznaczone jako blok III i IV skierowane są do uczniów z klas II – IV techników, klas II – III zsz i branżowych oraz słuchaczy szkół policealnych.

 5. W przypadku, gdy ilość chętnych na daną formę wsparcia przekroczy ilość wolnych miejsc o zakwalifikowaniu ucznia/słuchacza/nauczyciela do projektu decyduje liczba punktów uzyskana na poszczególnych etapach rekrutacji:

 

1) Blok I i II i V:

 

a) W pierwszym etapie rekrutacji o zakwalifikowaniu ucznia/słuchacza do projektu decydować będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowy uzyskana na półrocze poprzedzające rekrutację. Punkty przyznawane będą według poniższej tabeli:

 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na półrocze poprzedzając rekrutację

5,0 i powyżej 5,0

100 pkt.

4,9-4,99

98 pkt.

4,8-4,89

95 pkt.

4,7-4,79

93 pkt.

4,6-4,69

90 pkt.

4,5-4,59

88 pkt.

4,4-4,49

85 pkt.

4,3-4,39

83 pkt.

4,2-4,29

80 pkt.

4,1-4,19

78 pkt.

4,0-4,09

75 pkt.

3,9-3,99

73 pkt.

3,8-3,89

70 pkt.

3,7-3,79

68 pkt.

3,6-3,69

65 pkt.

3,5-3,59

63 pkt.

3,4-3,49

60 pkt.

3,3-3,39

58 pkt.

3,2-3,29

55 pkt.

3,1-3,19

53 pkt.

3,0-3,09

50 pkt.

2,9-2,99

48 pkt.

2,8-2,89

45 pkt.

2,7-2,79

43 pkt.

2,6-2,69

40 pkt.

2,5-2,59

38 pkt.

2,4-2,49

35 pkt.

2,3-2,39

33 pkt.

2,2-2,29

30 pkt.

2,1-2,19

28 pkt.

2,0-2,09

25 pkt.

1,9-1,99

20 pkt.

1,8-1,89

15 pkt.

poniżej 1,8

10 pkt.

b) W przypadku uzyskania przez uczniów/słuchaczy takiej samej ilości punktów w pierwszym etapie rekrutacji, o zakwalifikowanie się do projektu decydować będzie udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Punkty przyznawane będą według poniżej tabeli:

 

Udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych

3 i powyżej 3 konkursy/olimpiady przedmiotowe

30 pkt .

2 konkursy/olimpiady

przedmiotowej

20 pkt.

1 konkurs/olimpiada przedmiotowa

10 pkt.

0 konkursów /olimpiad przedmiotowych

0 pkt.

c) W przypadku uzyskania przez uczniów/słuchaczy takiej samej ilości punktów w wyniku przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu rekrutacji, o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje wyższa frekwencja za półrocze poprzedzające rekrutację.

 1. Blok III:

a) W pierwszym etapie rekrutacji o zakwalifikowaniu ucznia/słuchacza do projektu decydować będzie ocena z przedmiotów/ przedmiotów objętych wsparciem, uzyskana na półrocze poprzedzające rekrutację. Punkty przyznawane będą według poniższej tabeli:

 

Ocena z danego przedmiotu/przedmiotów

6

20 pkt.

5

40 pkt.

4

60 pkt.

3

80 pkt.

2

100 pkt.

b) W przypadku uzyskania przez uczniów/słuchaczy takiej samej ilości punktów w pierwszym etapie rekrutacji, o zakwalifikowanie się do projektu decydować będzie test diagnozujący poziom umiejętności ucznia/słuchacza. Punkty przyznawane będą według poniżej tabeli.

 

Ocena z testu diagnozującego poziom wiedzy ucznia

6

20 pkt.

5

40 pkt.

4

60 pkt.

3

80 pkt.

2

100 pkt.

c) W przypadku uzyskania przez uczniów/słuchaczy takiej samej ilości punktów w wyniku przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu rekrutacji, o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje wyższa frekwencja za półrocze poprzedzające rekrutację.

 1. Blok IV:

a) W pierwszym etapie rekrutacji o zakwalifikowaniu ucznia/słuchacza do projektu decydować będzie średnia ogólna uzyskana na półrocze poprzedzające rekrutację. Punkty przyznawane będą według poniższej tabeli:

 

 

Średnia ogólna uzyskana na półrocze poprzedzając rekrutację

5,0 i powyżej 5,0

100 pkt.

4,9-4,99

98 pkt.

4,8-4,89

95 pkt.

4,7-4,79

93 pkt.

4,6-4,69

90 pkt.

4,5-4,59

88 pkt.

4,4-4,49

85 pkt.

4,3-4,39

83 pkt.

4,2-4,29

80 pkt.

4,1-4,19

78 pkt.

4,0-4,09

75 pkt.

3,9-3,99

73 pkt.

3,8-3,89

70 pkt.

3,7-3,79

68 pkt.

3,6-3,69

65 pkt.

3,5-3,59

63 pkt.

3,4-3,49

60 pkt.

3,3-3,39

58 pkt.

3,2-3,29

55 pkt.

3,1-3,19

53 pkt.

3,0-3,09

50 pkt.

2,9-2,99

48 pkt.

2,8-2,89

45 pkt.

2,7-2,79

43 pkt.

2,6-2,69

40 pkt.

2,5-2,59

38 pkt.

2,4-2,49

35 pkt.

2,3-2,39

33 pkt.

2,2-2,29

30 pkt.

2,1-2,19

28 pkt.

2,0-2,09

25 pkt.

1,9-1,99

20 pkt.

1,8-1,89

15 pkt.

poniżej 1,8

10 pkt.

b) W przypadku uzyskania przez uczniów/słuchaczy takiej samej ilości punktów w pierwszym etapie rekrutacji, o zakwalifikowanie się do projektu decydować będzie udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Punkty przyznawane będą według poniżej tabeli:

 

Udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych

3 i powyżej 3 konkursy/olimpiady przedmiotowe

30 pkt .

2 konkursy/olimpiady

przedmiotowej

20 pkt.

1 konkurs/olimpiada przedmiotowa

10 pkt.

0 konkursów /olimpiad przedmiotowych

0 pkt.

 

c) W przypadku uzyskania przez uczniów/słuchaczy takiej samej ilości punktów w wyniku przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu rekrutacji, o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje wyższa frekwencja za półrocze poprzedzające rekrutację.

 1. Blok V:

a) W pierwszym etapie rekrutacji o zakwalifikowaniu nauczyciela do projektu decydować ocena pracy pedagogicznej. Punkty przyznawane będą według poniższej tabeli:

 

Ocena pracy pedagogicznej

wyróżniająca

30 pkt.

dobra

20 pkt.

negatywna

10 pkt.

b) W przypadku uzyskania przez nauczycieli takiej samej ilości punktów w pierwszym etapie rekrutacji, o zakwalifikowanie się do projektu decydować będzie podejmowanie działań w zakresie innowacji pedagogicznych. Punkty przyznawane będą według poniżej tabeli:

 

Działania w zakresie innowacji pedagogicznych

podejmowanie działań

10 pkt.

brak działań

0 pkt.

c) W przypadku uzyskania przez nauczycieli takiej samej ilości punktów w pierwszym i drugim etapie rekrutacji, o zakwalifikowanie się do projektu decydować będą publikacje: prac, utworów literackich, scenariusz lekcji. Punkty przyznawane będą według poniżej tabeli:

 

Publikację prac, utworów literackich, scenariuszy lekcji

2 i więcej publikacji

20 pkt.

1 publikacja

10 pkt.

0 publikacji

0 pkt.

d) W przypadku uzyskania przez nauczycieli takiej samej ilości punktów w wyniku przeprowadzenia pierwszego, drugiego i trzeciego etapu rekrutacji, o zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Nabór na niektóre formy wsparcia, oprócz spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 – 6 wymagał będzie dodatkowo:

-................................................

 1. Osoby zakwalifikowane do projektu uczestniczą w formach wsparcia, o których mowa w § 3 nieodpłatnie.

 2. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora projektu, w latach 2017 – 2020, w następujących terminach:

1) kursy / szkolenia – na bieżąco tj. przez cały rok szkolnych, w miarę uruchamiana kolejnych kursów/szkoleń

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych oraz zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – maj - czerwiec oraz rekrutacja uzupełniająca we wrześniu,

3) staż/praktyki z możliwością wypłaty stypendiów – maj czerwiec

4) dokształcanie/doskonalenia zawodowe nauczycieli – maj – czerwiec oraz rekrutacja uzupełniająca we wrześniu.

 1. O zakwalifikowaniu uczniów/słuchaczy do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez kierownika.

 2. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/słuchacza/nauczyciela do danej formy wsparcia.

 3. Uczniowie/słuchacze/nauczyciele, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

 4. Lista uczniów/słuchaczy/nauczycieli zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia oraz listę rezerwową podpisaną przez Komisję Rekrutacyjną asystent ds. rekrutacji zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora oraz na stronie internetowej realizatora projektu.

 5. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia wszyscy uczniowie/ słuchacze/nauczyciele podpisują „Deklarację uczestnictwa w projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, stanowiące odpowiednio załącznik nr 4 oraz nr 5 do niniejszego regulaminu.

 6. Komisja rekrutacyjna kieruje się zasadą równości szans płci i gwarantuje równy dostęp do projektu bez względu na płeć. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni otrzymają wiedzę tej samej jakości oraz w równym stopniu. Decyzje komisji nie mogą nikogo dyskryminować ze względu na płać, rasę, poglądy, niepełnosprawność, wyznanie, przekonania.

 7. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje kierownik projektu.

§ 5

 1. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w przypadku:

1) małej liczby kandydatów zainteresowanej uczestnictwem w danej formie wsparcia,

2) rezygnacji ucznia/słuchacza/nauczyciela zaklasyfikowanych do danej formy wsparcia,

3) skreślenia ucznia/uczniów z listy uczestników z powodu nie spełnienia przyjętych obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu i braku listy rezerwowej.

 1. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika, o ile ta rezygnacja nie będzie miała miejsca po odbyciu 30% z planowanej liczby zajęć.

§ 6

 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin

 2. Osoby zakwalifikowana do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:

1) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 70% godzin ( w przypadku studiów podyplomowych – zgodnie z wymogami uczelni)

2) udziału w zajęciach w formach wsparcia w czasie określonym w harmonogramie,

3) aktywnego uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia,

4) podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (w chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia),

5) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (w chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia)

 1. Nieobecność powyżej 30% godzin, może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia / certyfikatu uczestnictwa w danej formie wsparcia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy.

 2. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust.2 pkt. 1 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie / certyfikat ukończenia / uczestnictwa w danej formy wsparcia. W przypadku form wsparcia zakończonych egzaminem warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczania jest pozytywny wynik egzaminu.

 3. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu (z wyłączeniem rezygnacji wskutek choroby lub wypadków losowych).

§ 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r.

 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Kierownik projektu.

 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081758