Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Technik budownictwa

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12.kich i tynkarskich:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.


BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.14.:
1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

BUD.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.12.2. Podstawy budownictwa
BUD.12.3. Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
BUD.12.4. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
BUD.12.5. Wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych
BUD.12.6. Wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
BUD.12.7. Język obcy zawodowy
BUD.12.8. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.14.2. Podstawy budownictwa
BUD.14.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
BUD.14.4. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
BUD.14.5. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
BUD.14.6. Organizowanie robót wykończeniowych
BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
BUD.14.8. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
BUD.14.9. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
BUD.14.10. Język obcy zawodowy
BUD.14.11. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.14.12. Organizacja pracy małych zespołów


Absolwent moze podjąć naukę na uczelni wyższej w formie studiów inżynierskich i magisterskich. Bezpośrednio po zakończeniu nauki może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych przy prowadzeniu nadzorów nad budowami jako kierownik robót.

2081757